info@carnivalnews.net

Syvällinen opas yrityksen tunnuslukujen tulkintaan

Tuloslaskelman tunnusluvut

Yksi yrityksen taloudellisen terveyden peruspilareista on tuloslaskelma. Tuloslaskelmasta voidaan johdettuja tunnuslukuja ovat muun muassa liikevaihto, liikevoitto ja nettotulos.

Näiden tunnuslukujen tarkastelu antaa kuvan yrityksen kannattavuudesta ja kertoo, kuinka paljon rahaa yritys tekee (liikevaihto), kuinka paljon se ansaitsee varsinaisesta toiminnastaan (liikevoitto) ja kuinka paljon voittoa se tekee kaikkien kulujen jälkeen (nettotulos).

Taseen tunnusluvut

Tase kertoo yrityksen varallisuudesta ja taloudellisesta asemasta tiettynä hetkenä. Tärkeitä taseen tunnuslukuja ovat esimerkiksi omavaraisuusaste ja quick ratio.

Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osa yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Quick ratio puolestaan kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhyen aikavälin veloistaan.

Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma antaa kuvan yrityksen rahavirroista. Operatiivinen kassavirta kertoo, kuinka paljon kassaa yritys generoi liiketoiminnastaan, ja vapaan kassavirran tunnusluvut kertovat yrityksen investointikyvystä.

Kassavirtalaskelman perusrakenne

 1. Operatiivinen kassavirta: Kuvastaa rahavirtoja yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta.
  • Tulot: Myyntituotot, saadut korot, muut liiketoiminnan tulot.
  • Menot: Ostot, palkat, vuokrat, muut liiketoiminnan kulut.
 2. Investointien kassavirta: Kuvastaa rahavirtoja yrityksen investoinneista.
  • Tulot: Myydyistä käyttöomaisuushyödykkeistä saatavat rahavirrat, esimerkiksi koneiden myynnistä.
  • Menot: Uusien käyttöomaisuushyödykkeiden ostoon käytetyt rahavirrat, esim. kiinteistöjen tai laitteiden osto.
 3. Rahoituksen kassavirta: Kuvastaa rahavirtoja yrityksen rahoitustoiminnasta.
  • Tulot: Lainojen nostosta tai osakeannista saatavat rahavirrat.
  • Menot: Lainojen takaisinmaksut, osingonmaksu tai muut rahoitukseen liittyvät menot.

Tarkastelemalla kassavirtoja voidaan ymmärtää, kuinka yritys rahoittaa toimintansa ja kuinka se pystyy kattamaan tulevat investoinnit ja velvoitteet.

Kassavirtalaskelman tekeminen vaiheittain

 1. Kerää tarvittavat tiedot: Aloita kokoamalla kaikki tarvittavat tiedot yrityksen kirjanpidosta, tuloslaskelmasta ja taseesta.
 2. Laske operatiivinen kassavirta:
  • Aloita nettotuloksesta (tuloslaskelman lopputuloksesta).
  • Lisää takaisin poistot ja mahdolliset arvonalennukset (ne ovat kirjanpidollisia eriä, jotka eivät vaikuta käteiseen rahaan).
  • Vähennä tai lisää käyttöpääoman muutokset (esim. myyntisaamisten kasvu tai lasku).
  • Tämä antaa sinulle operatiivisen kassavirran.
 3. Laske investointien kassavirta:
  • Vähennä käyttöomaisuuden hankintamenot.
  • Lisää myydyistä omaisuuseristä saadut rahavirrat.
  • Tämä antaa sinulle investointien kassavirran.
 4. Laske rahoituksen kassavirta:
  • Lisää lainan nostosta tai osakeannista saadut rahavirrat.
  • Vähennä lainan takaisinmaksut ja osingonmaksut.
  • Tämä antaa sinulle rahoituksen kassavirran.
 5. Yhdistä kaikki kassavirrat: Yhdistä operatiivinen, investointien ja rahoituksen kassavirrat saadaksesi kokonaiskassavirran tiettynä ajanjaksona.

Kassavirtalaskelma antaa konkreettisen kuvan siitä, kuinka paljon käteistä yritys on kyennyt tuottamaan tai kuinka paljon se on käyttänyt tietyllä ajanjaksolla. Se on erityisen tärkeä työkalu yrityksen likviditeetin arvioimiseksi ja investointipäätösten tekemiseksi.

Liikevaihdon kasvu

Liikevaihdon kasvu on keskeinen indikaattori yrityksen menestymisestä. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen myynti on kasvanut verrattuna aikaisempaan jaksoon.

Voimakas liikevaihdon kasvu voi viitata siihen, että yritys on kilpailukykyinen ja se onnistuu houkuttelemaan uusia asiakkaita. Toisaalta, liian nopea kasvu voi aiheuttaa operatiivisia haasteita.

Kannattavuustunnusluvut

Kannattavuustunnusluvut, kuten ROI (sijoitetun pääoman tuotto) ja ROE (oman pääoman tuotto), ovat keskeisiä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn arvioinnissa.

ROI kertoo, kuinka kannattavaa yrityksen investointi on, kun taas ROE kertoo, kuinka hyvin yritys tuottaa voittoa omistajilleen suhteessa yrityksen omaan pääomaan.

Suomen ravintolat

Suomessa ravintolabisnes on monimuotoista ja kilpailtua. Tarjolla on fine dining -ravintoloista aina pikaruokaloihin ja etnisiin ravintoloihin.

Erityisesti suomalaiset ravintolat ovat tunnettuja puhtaista raaka-aineistaan, lähiruoan suosimisesta ja sesongin mukaan vaihtuvista menuista.

Tunnuslukujen vertailuarvot Tunnuslukujen vertailuarvot ovat tärkeitä yrityksen suorituskyvyn arvioinnissa. Vertaamalla yrityksen tunnuslukuja alan keskiarvoihin tai kilpailijoihin saadaan parempi kuva yrityksen asemasta markkinoilla.

Jos yrityksen tunnusluvut ovat alan keskiarvoa parempia, se viittaa yleensä yrityksen vahvaan suorituskykyyn. Huonot tunnusluvut puolestaan voivat olla varoitusmerkki yrityksen taloudellisista ongelmista.

DuPont-analyysi

DuPont-analyysi on monipuolinen työkalu yrityksen taloudellisen suorituskyvyn arviointiin. Se yhdistää useita tunnuslukuja, kuten oman pääoman tuoton ja liikevoittomarginaalin, tarjoten näin monipuolisen näkymän yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.

DuPont-analyysi auttaa erityisesti ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja missä on mahdollisesti parannettavaa.

Yhteenveto

Yrityksen tunnusluvut ovat keskeisiä työkaluja yrityksen taloudellisen terveyden ja suorituskyvyn arviointiin. Ne tarjoavat monipuolisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta ja auttavat niin yritysjohtoa kuin sijoittajiakin tekemään perusteltuja päätöksiä.

Vastaa